Goedgekeurd op de A.V. van 31 maart 2011

Voorbeschouwingen:
1. Onderstaande statuten zijn zonder terugwerkende kracht.
2. Het is niet de bedoeling deze statuten jaarlijks te wijzigen. Evenmin mogen zij tot haarkloverij of vitterij leiden. Zij dienen normalerwijze naar de letter te worden toegepast, in uitzonderlijke gevallen moeten zij geïnterpreteerd worden naar de geest. Hun bedoeling is een uitweg te bieden bij meningsverschillen over bepaalde procedures die erin werden vastgelegd.

§1 Naam, zetel, doel, duur


art. 1
Onder de naam Alfa werd op 15 november 1983 de groepsvereniging van de studenten Archeologie aan de Katholieke Universiteit Leuven gesticht. Alfa is een deel van de Letterenoverkoepelende organisatie Koco Letteren vzw en van de Leuvense Overkoepelende Kring-Organisatie (LOKO).
De zetel van het bestuur is gevestigd in het gebouw van de fakbar Letteren vzw, Blijde Inkomststraat 11 te 3000 Leuven. Indien Alfa niet over een lokaal kan beschikken, is de zetel van het bestuur gevestigd op het adres van de praeses.


art. 2
Alfa heeft tot doel:
de opvang van de studenten Archeologie waartoe zij een kader creëert, waarin activiteiten (van culturele, wetenschappelijke, sportieve en ontspannende aard) worden georganiseerd,
het opvullen en verhelpen van tekortkomingen in het leerplan door middel van wetenschappelijke vorming, en het vertegenwoordigen van de studenten in de verschillende geledingen van het studentenkader, zowel binnen als buiten de universiteit.


art. 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.(Zie art.45)


art. 4
Alfa is politiek ongebonden. Alfa onderschrijft de nationale wetten en internationale verdragen en verklaringen inzake de Rechten van de Mens, en respecteert deze in haar volledige werking. Alfa erkent dat deze elke persoon onvoorwaardelijk en onverkort toekomen ongeacht ras, huidskleur, geslacht, stand, nationaliteit, seksuele geaardheid, politieke en/of levensbeschouwelijke overtuiging,...

§2 De leden


art. 5
De reguliere leden van Alfa zijn alle studenten Archeologie (studenten uit de Bachelor en Masteropleiding Archeologie) die ingeschreven staan op de rol voor het desbetreffende academiejaar en alle studenten die een creditcontract voor 15 of meer studiepunten van het programma Archeologie opnemen.

Steunend lid is iedereen (studenten, oud-studenten, academisch personeel en sympathisanten) die het jaarlijks verschuldigd lidmaatschapsgeld betaalt. Steunende leden zijn door betaling van het lidmaatschapsgeld aan Alfa lid van Koco Letteren vzw en zijn op deze manier ook verzekerd (KOCO statuten art.5)

Ereleden zijn : oud-praesides en oud-vice-praesides van Alfa; ieder die minstens drie jaar praesidiumlid was; beheerders van de fakbar Letteren; de praesides van de andere studentenverenigingen van de faculteit Letteren (en eventueel van andere kringen of raden) en bestuurders van Koco Letteren vzw. Zij betalen geen lidmaatschapsgeld.

art.6
Steunende leden genieten wegens het betalen van lidmaatschap aan Alfa van enkele voordelen, te bepalen door het huidig praesidium. Wanneer gewag wordt gemaakt van een ledenprijs dan doelt men hier op de steunende leden.

Oud-praesides, oud-vice-praesides en ieder die minstens drie jaar praesidiumlid was van Alfa zijn ereleden “pro vita”, voor het leven. Beheerders van de fakbar Letteren, de praesides van de andere studentenkringen van faculteit Letteren (en eventueel van andere kringen of raden) en bestuurders van Koco Letteren vzw zijn ereleden in het academiejaar dat ze in functie zijn. Zij ontvangen een ere-lidkaart. Deze geeft de eigenaar het recht op vrije toegang of korting tot bepaalde betalende activiteiten vanwege de kring Alfa. Erelidkaarten kunnen, wanneer er een grondige reden is, ingetrokken worden door het praesidium bij stemming en wanneer er 2/3 meerderheid is.


 

§3 Het praesidium


art. 7
Het praesidium leidt de groepsvereniging en vertegenwoordigt die naar buiten toe.


art. 8
Het praesidium wordt vertegenwoordigd door de praeses en/of vice-praeses of door een door hen gevolmachtigd vervanger. De praesidiumvergadering wordt voorgezeten door de praeses en/of vice-praeses of een door hen gevolmachtigd vervanger.


art. 9
Het praesidium bestaat uit de volgende functies (de taakomschrijvingen zijn niet bindend, maar geven aan hoe een functie idealiter zou kunnen ingevuld worden). Elke functie wordt verwacht op de praesidiumvergadering of via andere kanalen te communiceren met andere functies, in het bijzonder de financieel verantwoordelijke, de (vice -) praeses, en de PR verantwoordelijken. Er moet naar gestreefd worden alle functies in te vullen.

De praeses en vice-praeses (telkens één persoon) staan, samen met de financieel verantwoordelijke, in voor het dagelijks bestuur van de kring. Hun actieterrein beslaat de kring in al haar facetten. Zij zijn eindverantwoordelijken met betrekking tot de kringwerking in haar totaliteit; zij coördineren en vertegenwoordigen het praesidium van Alfa met speciale aandacht voor de interne samenwerking. Zij hebben niet alleen aandacht voor interne aangelegenheden, maar ook voor wat er buiten de kring in de studentenwereld gebeurt. Zij onderhouden hun contacten met de praesidia van andere kringen en zetelen, indien mogelijk, in de AV van LOKO. Daarnaast zorgen zij ook voor onderhoud van contacten met het Academisch Personeel. Zij hebben volmacht over de rekening(en). De praeses is eindverantwoordelijke met betrekking tot alle activiteiten die door Alfa worden georganiseerd.

De financieel verantwoordelijke of quaestor (1 persoon) behartigt het financiële beleid van Alfa. Hij/zij heeft een volmacht over de rekening(en), en controleert de inkomsten, uitgaven en financiële transacties van de kring. Op de praesidiumvergaderingen brengt hij/zij regelmatig verslag uit over de financiële situatie en geeft hij/zij financieel advies. Tevens zorgt hij/zij minstens éénmaal per semester voor een zo compleet mogelijk financieel verslag. Hij/zij verzorgt de boekhouding, die open is en steeds door ieder lid van Alfa kan opgevraagd worden. Op activiteiten waar een kassa nodig is, voorziet hij/zij deze. Hij/zij zoekt actief en in samenwerking met de andere praesidiumleden subsidies en sponsoring allerhande.

De secretaris/-esse (1 persoon) is de administratief verantwoordelijke van de kring. Hij/zij staat in voor het verslag van de praesidiumvergadering dat na elke praesidiumvergadering aan de valven van het MSI en het Erasmushuis wordt opgehangen en op de Alfa-website wordt gepost. Tevens staat hij/zij in voor de correspondentie van Alfa en voor schriftelijke aankondigingen in samenwerking met de PR-verantwoordelijke. De secretaris wordt verwacht tegen het einde van het academiejaar het archief up-to-date te maken.

De tentoonstellingscoördinatoren (max. 3 personen) staan in voor de jaarlijkse organisatie van de Alfa - tentoonstelling (die tot doel heeft de wetenschappelijke vorming van de studenten te bevorderen, zie art. 2) bij voorkeur in samenwerking met het Academisch Personeel. Zij zoeken actief subsidies en sponsoring en beheren samen met de andere gevolmachtigden de tentoonstellingsrekening. In samenspraak met de financieel verantwoordelijke staan zij in voor een correcte eindafrekening.

De sportverantwoordelijken (max. 2 personen) staan in voor een gezonde sportwerking (wedstrijden, competities e.d.), vertegenwoordigen Alfa op LOKO Sport en verspreiden informatie over de interne en externe sportwerking.

De feest- en animatieverantwoordelijken (max. 4 personen) staan in voor een gevarieerde amusementswerking binnen Alfa (fuiven, avondjes, cantussen e.d.), en voor eventuele deelname van Alfa aan externe amusementsaangelegenheden.

De Werkgroep Archeologie en Cultuur - WAC (max. 4 personen) staat in voor de organisatie van wetenschappelijke archeologische activiteiten (opgravingweekends, excursies, praktijksessies e.d.) en de organisatie van een brede waaier van culturele activiteiten (lezingen, concerten e.d.). Zij vertegenwoordigen Alfa op LOKO Cultuur.

De redactie van het kringblad (max. 4 personen) staat in voor de organisatie, publicatie en verspreiding bij studenten en Academisch Personeel van het kringblad Alfabeltjes, waarin een waaier van gediversifieerde onderwerpen aan bod komt. Tevens coördineert zij de samenstelling en publicatie van een jaarlijks fotoboek.

De fakverantwoordelijken (max. 2 personen) onderhouden als officiële vertegenwoordigers van Alfa in de beheerraad en op de algemene vergadering van Fakbar Letteren vzw het contact tussen Alfa en Fakbar Letteren vzw. Zij staan in voor het organiseren van Alfa-activiteiten in de fakbar, zorgen voor deze activiteiten voor tappers en DJ's, dragen zorg voor Alfa-permanentie,...

De cursusdienst (max. 4 personen, liefst zoveel mogelijk verspreid over de opleiding, idealiter wordt een hoofdverantwoordelijke voor cursusdienst aangeduid) zorgt voor het verwerven van de verschillende cursusteksten en verspreidt deze onder de studenten op vastgelegde tijdstippen in een lokaal beschikbaar gesteld door de faculteit of kring.

De onderwijsverantwoordelijken (max. 2 personen) zetelen in de Permanente Onderwijs-Commissie (POC), Curriculumcommissie Archeologie (CC), Faculteitsraad, Studentenraad Letteren (StRaaL), Didactische Commissie. Indien nodig engageren zij zich als vertegenwoordigers in eventuele subcommissies en/of Deelbureau Onderwijs en de LOKO AV. Zij verspreiden informatie aangaande onderwijsaangelegenheden binnen de kring. Zij organiseren tevens de studentenfractie in de CC en onderhoudt contact met het Academisch Personeel en de studentenvertegenwoordiging van de andere kringen uit AKM.

CC-vertegenwoordigers (5 personen) Zij vertegenwoordigen de studenten Archeologie in de Curriculumcommissie. Zij bestaan bij voorkeur uit de onderwijsverantwoordelijke(n), de praeses en/of vice-praeses en de jaarverantwoordelijken, met speciale aandacht voor een evenwichtige verdeling uit de verschillende jaren.

De Internationaal verantwoordelijken (max. 2 personen) zij behartigen de belangen van de buitenlandse studenten en zijn verantwoordelijk voor de opvang van Erasmus studenten. Tevens vertegenwoordigt minstens één van hen Alfa op KOCO International en LOKO International.


De PR-verantwoordelijken (max. 2 personen) zorgen voor de doorstroming van de informatie naar de studenten. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten van Alfa bekend worden via affiches, mondelinge reclame, de website, een wekelijkse digitale Alfa nieuwsbrief, Veto, de facultaire lichtkrant, Toledo... Zij onderhouden ook goede contacten met de andere functies en kringen. In samenwerking met de financieel verantwoordelijke dienen zij subsidieaanvragen in voor het drukwerk.

De webmaster (1 persoon) staat in voor de homepage en het forum van Alfa. Hij/zij zorgt ervoor dat deze up to date blijft. In samenspraak met de andere praesidiumleden plaatst hij belangrijke informatie op de site.

De toneelverantwoordelijke (1 persoon) staat in voor de praktische organisatie van de jaarlijkse toneelopvoeringen. Hij/zij verdeelt binnen deze organisatie de taken naar eigen goeddunken. Nemen we met onze toneelploeg deel aan het IFTf (Interfacultair theaterfestival), dan is deze persoon verantwoordelijk voor het bijwonen van de IFTf vergaderingen.

De jaarverantwoordelijken (1 persoon per jaar) vertegenwoordigen hun jaar op de praesidiumvergadering. Zij zorgen voor een goede jaarwerking: zij zorgen o.a. voor de verspreiding van informatie van de praesidiumvergadering en van alles wat de studenten aanbelangt naar de studenten toe. Tevens zorgen zij voor interactie tussen studenten en Academisch Personeel.

De filmverantwoordelijke (1 persoon) staat in voor de regelmatige (bij voorkeur wekelijkse) vertoning van een film en eventuele andere filmactiviteiten in een daartoe door de kring of faculteit ter beschikking gesteld lokaal.


art. 10
Het dagelijks bestuur handelt de lopende zaken van de vereniging af en brengt hierover verslag uit bij het praesidium. Het ziet daarnaast toe op de interne werking van de kring en moet ingrijpen wanneer nodig. Het dagelijks bestuur bestaat uit praeses, vice-praeses en quaestor. Zij vertegenwoordigen Alfa buiten de kring en kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alfa kan tevens vertegenwoordigd worden door één persoon, die hiervoor aangesteld is door het dagelijks bestuur en goedgekeurd door het praesidium. Het dagelijks bestuur wordt gecoördineerd door praeses en vice-praeses.


art. 11
Een tijdelijke of vervangende delegatie naar een raad moet door de (vice-)praeses of het dagelijks bestuur worden goedgekeurd.


art. 12
Hebben stemrecht op een praesidiumvergadering:
De leden van het praesidium (cfr. art. 8)
Studenten Archeologie indien ze op minstens 3 van de 4 vorige vergaderingen aanwezig waren.

Er wordt hoofdelijk gestemd.


art. 13
Een voorstel wordt aanvaard bij gewone meerderheid. Wanneer een stemgerechtigd lid van de vergadering om een stemming vraagt, dient deze uitgevoerd te worden. De stemming wordt geformuleerd door de persoon die de stemming aangevraagd heeft. Er wordt gestemd met voor, tegen of onthouding. Een lid van het praesidium kan zijn stem doorgeven via een schriftelijke volmacht aan een ander praesidiumlid. Elk praesidiumlid kan maximum één volmacht hebben. De stemmingsuitslag wordt opgenomen in het verslag. De uitslag is bindend voor het praesidium, tenzij de beslissing wordt herroepen door een nieuwe stemming met 2/3 meerderheid. De stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een stemgerechtigd lid van de praesidiumvergadering om een geheime stemming vraagt. Een stemming over personalia moet altijd geheim zijn.
Bij staking van stemmen (namelijk wanneer zowel het aantal voorstemmen als het aantal tegenstemmen kleiner is dan de helft van het totaal aantal geldige stemmen) vindt een tweede stemronde plaats, waarbij de onthoudingen niet meetellen. Bij gelijkheid van stemmen worden tevens in de tweede stemronde de onthoudingen niet meegeteld. Indien na een tweede stemronde nog steeds geen bindende uitslag duidelijk is, beslist de praeses of de stemming in de volgende praesidiumvergadering wordt herhaald of hakt hij/zij op dat moment de knoop door.


art. 14
Een lid van het praesidium kan door middel van een wantrouwensmotie uit zijn functie ontheven worden als zo wordt beslist met een 2/3 meerderheid. Deze motie van wantrouwen moet gebeuren via een officieel schrijven aan het praesidium en zal op de daaropvolgende praesidiumvergadering voorgelegd worden. Zowel de persoon die de wantrouwensmotie indiende als de persoon aan wie de motie gericht is, dienen op deze vergadering aanwezig te zijn en worden hierover op tijd verwittigd. Wanneer deze laatste twee maal zonder geldige reden afwezig blijft, verzaakt hij aan zijn recht op verdediging, en wordt er toch door de vergadering gestemd. Of een reden al dan niet geldig is, wordt door het praesidium beslist.

art.15
Indien een lid van het praesidium zelf ontslag wenst te nemen, moet hij een ontslagbrief indienen. Hierover hoeft niet gestemd te worden.


art. 16
Om de continuïteit te garanderen, komt het praesidium bij voorkeur wekelijks bijeen, vanaf de eerste week van het academiejaar tot het einde van het academiejaar. Van de praesidiumvergadering wordt schriftelijk verslag genomen. Elk lid van de praesidiumvergadering krijgt een kopie van het verslag, dat moet worden goedgekeurd op de volgende praesidiumvergadering. Het verslag wordt ook ad valvas in het MSI en het Erasmushuis uitgehangen en op de website gezet. Bedragen worden niet vermeld in het verslag van de praesidiumvergadering.


art. 17
ledere student Archeologie kan naar believen puntjes op de agenda plaatsen.§4 De verkiezingsprocedureart.18
Onderstaande verkiezingsprocedure dient volledig ingebed te zijn in deze van LOKO.
Indien betwistingen zouden bestaan dient het verkiezingsreglement van LOKO als richtlijn beschouwd te worden. (http://www.loko.be/nl/kringverkiezingen)

art. 19
De organisatie en zorg voor het vlekkeloze verloop van de verkiezing van de praesidiumleden ligt in handen van het praesidium. Voor het goede praktische verloop van de verkiezingen wordt een neutrale kiescommissie aangesteld. Dit comité bestaat standaard uit praeses, vice-praeses en minstens één externe waarnemer. Wanneer iemand van het dagelijks bestuur zich kandidaat wil stellen voor een praesidiumfunctie voor het volgende academiejaar dan mag deze niet zetelen in het neutrale comité en wordt een extra externe waarnemer aangeduid als vervanger. Deze externe waarnemers zijn studenten archeologie die geen functie hebben in het uittredend praesidium en zich niet verkiesbaar stellen voor het volgende academiejaar. Zij worden door het praesidium aanvaard met 2/3e meerderheid. De neutrale kiescommissie dient samen met het praesidium te waken over het objectieve en eerlijke verloop van de verkiezingsstrijd. Ook de stemming zelf en het geheime tellen van de stemmen vallen onder de hoede van deze kiescommissie. Bij betwisting kan de neutrale kiescommissie informatie inwinnen bij LOKO maar hakt zij uiteindelijk zelf de knoop door. De uitslag van de verkiezingen wordt door de kiescommissie bekend gemaakt ten laatste 24 uur na het beëindigen van de stemming.


art. 20
De praeses wordt samen met de vice-praeses als een ploeg verkozen. De kandidaten voor de andere functies komen individueel op.


art. 21
Stemgerechtigd zijn alle studenten Archeologie (zie art. 5.- reguliere leden).


art. 22
De stemming is geheim en gebeurt schriftelijk met briefjes waarop de namen en de functies van de verschillende kandidaten staan. Lolploegen komen op onder een pseudoniem.


art. 23
Is er voor een functie slechts één kandidatuur, dan moet die de absolute meerderheid (d.i. de helft van de stemmen plus één) behalen om verkozen te worden. Zijn er meer kandidaturen dan vacante plaatsen (zie art.9), dan wordt/-en de kandida(a)t(en) met de meeste stemmen verkozen. Iedere kandidaat moet minstens 10% van de stemmen behalen.


art. 24
Het nieuwe praesidium treedt in werking vanaf 1 juli van het jaar waarin ze verkozen zijn. Het 'nieuwe' dagelijks bestuur begint onmiddellijk na de verkiezingen samen met het 'oude' dagelijks bestuur zich in te werken in zijn nieuwe functie. Vanaf 1 juli wordt de macht overgedragen. De lopende zaken en laatste activiteiten worden voor deze datum nog afgehandeld door het 'oude' dagelijks bestuur. Bij voorkeur werken ook reeds andere functies zich in.


art. 25
De verkiezingen worden 2 weken op voorhand ad valvas aangekondigd.


art. 26
Voor een functie mogen zich kandidaat stellen die het volgende academiejaar student zijn in de bachelor-masteropleiding Archeologie en/of de SLO AKM. Indien een kandidaat, die het volgend academiejaar geen student is in de bachelor-masteropleiding Archeologie en/of de SLO AKM maar wel nog student blijft, zich aanbiedt voor een functie dient deze goedgekeurd te worden met 2/3e meerderheid van het huidige praesidium. Zij dienen hun kandidatuur ten laatste 1 week voor de verkiezing schriftelijk te melden aan het praesidium. De kandidaten voor een functie worden op dezelfde dag verkozen. Een functie wordt bij voorkeur niet volledig opgevuld met mensen uit eerste bachelor. Ervaring binnen het praesidium is vereist voor minstens één van de twee personen die kandidaat zijn om praeses of vice-praeses te worden.


art. 27
De vertrouwensfunctie van quaestor mag in geen geval verkiesbaar worden gesteld, maar wordt toevertrouwd door de praeses en de vice-praeses. Dit moet echter goedgekeurd worden door het praesidium met 2/3 meerderheid.


art. 28
Cumulatie van functies is niet toegestaan. Dit is echter wel mogelijk tijdens het werkjaar voor de vacante functies, maar moet door de praesidiumvergadering aanvaard worden met 2/3 meerderheid. Vacante functies kunnen opgevuld worden door niet verkozen mensen mits deze met een 2/3 meerderheid door de praesidiumvergadering aanvaard worden.


art. 29
De jaarverantwoordelijken worden jaarlijks in de praesidiumvergadering verkozen met gewone meerderheid. De verkiezingen van de jaarverantwoordelijken dienen voor eind oktober plaats te vinden en worden tijdig ad valvas aangekondigd, d.w.z. 2 weken voor deze verkiezingen.


art. 30
Wanneer er voor bepaalde functies een gelijk aantal stemmen wordt behaald, komen er voor die functies nieuwe verkiezingen, 1 week later. Dit is enkel van toepassing indien er meer kandidaten (met gelijk aantal stemmen) zijn dan verkiesbare plaatsen.

art. 31
Indien er geen praeses en vice-praeses verkozen zijn, wordt de vergadering voorgezeten door wisselende voorzitters, zijnde praesidiumleden uit wisselende functies. Indien een persoon deze functie op zich zou willen nemen, moet dit aanvaard worden door de praesidiumvergadering met 2/3 meerderheid. De stemming is geheim. Wanneer er iemand wil opkomen voor Praeses of Vice-Praeses worden nieuwe verkiezingen gehouden zoals het verkiezingsreglement het voorschrijft.


art. 32
Voor de praesidiumverkiezingen kunnen volmachten worden uitgeschreven. Deze volmacht kan slechts aan een stemgerechtigd persoon worden gegeven. Een persoon kan tevens slechts één volmacht dragen.


art. 33
De verkiezingen kunnen pas als geldig worden beschouwd als minimum 10% van het totaal aantal stemgerechtigden zijn stem uitbracht. (LOKO art II,51 §2 van het participatiedecreet)


art. 34
De verkiezingen vinden plaats tussen 1 april en het einde van de lessen.


art. 35
Het neutraal kiescomité dient aan LOKO te rapporteren.§5 De Algemene Vergaderingart. 36
Een Algemene Vergadering (A.V.) kan door iedere student Archeologie georganiseerd worden. Indien een A.V. wordt georganiseerd door een student Archeologie, dient hij/zij schriftelijk een gefundeerde en gemotiveerde motie voor te leggen aan het praesidium, ondertekend door 1/5 van het op dat moment totaal ingeschreven studenten Archeologie op de rol van de K.U.Leuven. De handtekeningen dienen op de motie zelf te staan zodat iedereen die de motie ondertekend heeft deze ook heeft gelezen en goedgekeurd. De motie moet het enige motief van ondertekenen blijven.


art. 37
Indien een lid van het praesidium om een A.V. vraag moet het praesidium overgaan tot het organiseren van een A.V. nadat dit werd beslist met gewone stemmingsprocedure.


art. 38
De A.V. is bevoegd voor alles wat Alfa aanbelangt bijvoorbeeld wijziging van de statuten, ontbinden van de vereniging en de beslissing waar de gelden in geval van ontbinding naar toe gaan.


art. 39
Iedere student Archeologie mag in deze A.V. zetelen. Er wordt dan ook gestemd door alle aanwezige studenten Archeologie, door handopsteking of geheime stemming (indien aangevraagd). De A.V. is een openbare vergadering waarop derden kunnen uitgenodigd worden door het praesidium of door zij die de A.V. organiseren. Alle niet - studenten archeologie hebben geen stemrecht en hun aanwezigheid moet aanvaard worden door de A.V. met gewone meerderheid.


art. 40
De plaats, dag en uur worden bepaald door het praesidium, of in samenspraak met het praesidium indien iemand een A.V. organiseert die geen lid is van het praesidium. De A.V. dient minstens een week voordien duidelijk in alle jaren aangekondigd te worden en tevens ook ad valvas.


art. 41
De agenda wordt voor de A.V. ad valvas bekend gemaakt en is bindend voor het verloop van de A.V. Er wordt verslag genomen door de secretaris of zijn gemachtigde plaatsvervanger.


art. 42
De A.V. wordt voorgezeten door de praeses en/ of vice praeses of door een gevolmachtigd vervanger, aangeduid door de (vice-)praeses.

art.43
Op een A.V. moeten minstens 1/3 van alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
 

art. 44
Om tot een geldige stemmingsuitslag te komen is een gewone meerderheid van het totaal aantal aanwezige stemgerechtigden vereist, uitgezonderd een statutenwijziging die 2/3 meerderheid vereist.


art. 45
Voor de ontbinding van Alfa en de beslissing waar bij een ontbinding haar gelden naartoe vloeien en wat er moet gebeuren met eventuele schulden, dient minstens 2/3 van het totaal aantal studenten archeologie aanwezig te zijn op die A.V. en dient die beslissing door een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden te worden ondersteund.

Slotbeschouwing:
De statutencommissie 2010 raadt aan een eventuele wijziging van de statuten te laten voorafgaan door een voorbereidende gesloten commissie, welke dan de naam krijgt van statutencommissie van dat betreffende jaar. De voorgestelde wijzigingen worden daarna door de praesidiumvergadering besproken, waarna ze ter goedkeuring worden voorgelegd aan een A.V.


 

Statutencommissie 2010
Simon Bekaert
Thomas Kennis
Joren Monnens
Laurent Schots
Thomas Van Belle

Login

Hier kun je inloggen voor het forum en de Alfa shop.